Sportski operativni trener

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA SPORTSKOG OPERATIVNOG TRENERA

Državna, akreditovana Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera iz Subotice u saradnji sa sportskim organizacijama organizuje u skladu sa Zakonom o sportu, stručno usavršavanje i osposobljavanje za zvanje SPORTSKI OPERATIVNI TRENER ( košarke, fudbala, borilačkih veština, fitnes).

Kontakt osoba za stručno osposobljavanje sportskih operativnih trenera je Nenad Jerković, telefon: 060/714-10-60 . 

Kordinator stručnog osposobljavanja sportskih operativnih trenera je dr Sandra Vujkov, telefon: 060/6689559 .

  • Nastavni plan i program stručnog osposobljavanja je prilagođen savremenim potrebama sporta i njegovih organizacija.

  • Nastava se sastoji od teorijskih predavanja, vežbi i pedagoške odnosno stručne prakse.

  • Nastavni plan i program čini dvanaest predmeta iz opštestručne i užestručne oblasti:

NASTAVNI PLAN (240 ČASOVA)

R.b. NASTAVNI PREDMET Fondčasova Oblik nastave
teorija vežbe
Opšte stručni predmeti 102 68 34
1. Ishrana sportista i oporavak 12 12 0
2. Psihološka priprema sportista 12 12 0
3. Sportska medicina – osnove 12 8 4
4. Dijagnostika u sportu 18 12 6
5. Osnove sportskog treninga 24 12 12
6. Fizička priprema 24 12 12
Uže stručni predmeti 138 42 96
7. Teorijske osnove sportske grane 8 8 0
8. Tehnika sportske grane/metodika obuke tehnike 42 14 28
9. Taktika sportske grane 24 12 12
10. Planiranje i programiranje treninga sportske grane 24 8 16
11. Stručno-pedagoška praksa 40 0 40
12. ZAVRŠNI RAD 0 0 0
UKUPNO 240 110 130

Napomena:

Opšte-stručni i uže-stručni predmeti se slušaju i polažu na Visokoj Školi.

Praktična nastava i vežbe se sprovode u Školi, ukoliko za to postoje uslovi, ili u saradnji sa sportskim savezima i klubovima, ukoliko u Školi ne postoje mogućnosti realizacije vežbi i praktične nastave.

Stručna praksa se sprovodi u klubovima, po prethodnom dogovoru sa imenovanim sportskim granskim savezom

  • Nastavu realizuju nastavnici i saradnici ustanove i istaknuti sportski stručnjaci i treneri.

  • Iz svih nastavnih predmeta polažu se ispiti, a nakon toga brani se završni rad.

  • Nakon završetka osposobljavanja svi operativni treneri dobijaju sertifikat o sticanju zvanja na srpskom i engleskom jeziku


OBAVEŠTENJA

RASPORED PREDAVANJA – OPŠTI DEO JANUAR-APRIL 2020

RASPORED PREDAVANJA – STRUČNI DEO JANUAR-APRIL 2020


PRILOZI