Kurs za zdravstvenog negovatelja

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA POSAO ZDRAVSTVENOG NEGOVATELJA

Stručno osposobljavanje traje 4 meseca

Cena po polazniku 42 500 dinara.

Po završenom osposobljavanju stiče se sertifikat, odnosno uverenje o stručnoj osposobljenosti (i na nemačkom jeziku)

Stručno osposobljena za posao zdravstvenog negovatelja

Broj ostvarenih bodova: 15 ESPB 

Prijava kandidata vrši se na e-mail: kursevi@vsovsu.rs        

Uz molbu, kandidat podnosi svoju radnu biografiju.

Uslovi: budući polaznici treba da imaju završenu srednju školu bilo kog usmerenja u trajanju od četiri godine.

Prilikom upisa, kandidati prilažu kopiju diplome poslednjeg završenog stepena formalnog obrazovanja (kopiju diplome srednje škole, završenog fakulteta i sl.).

Pružanje informacija o stručnom osposobljavanju i prijava kandidata obavljaju se telefonskim putem, u periodu:

od 4. do 20. februara 2019. godine, svakog radnog dana od 9-18 časova.

Kontakt osoba za stručno osposobljavanje zdravstvenih negovatelja je Dejan Živanović, telefon: 060/529-12-75.


Ciljevi stručnog osposobljavanja:

Nakon završenog stručnog osposobljavanja polaznici će biti u stanju da:

  • razumeju osnovne odlike fiziološkog starenja: promene na pojedinim sistemima organa, psihičke promene u starosti,
  • razumeju najčešće zdravstvene probleme starih ljudi i pristupe u rešavanju istih,
  • razumeju principe nege starih ljudi u okviru institucionalne i vaninstitucionalne zaštite starih ljudi,
  • organizuju i strukturišu vreme starih osoba na način koji uključuje poštovanje individualnosti i potreba stare osobe, uvažavanje očekivanja porodice,
  • organizuju prostor i brigu o staroj osobi koja uključuje potpunu bezbednost i sigurnost stare osobe u okruženju, održavajući u isto vreme najveći mogući nivo funkcionalne nezavisnosti stare osobe,
  • primene mere i aktivnosti koje se odnose na prvu pomoć u urgentnim stanjima i zaštitu starih ljudi od povređivanja.

Kompetencije koje se stiču

Po završetku stručnog osposobljavanja, polaznici će steći određene profesionalne i lične kompetencije koje se odnose na sledeće oblasti:

  • Fiziologija i patofiziologija starenja – uključuje znanja i veštine koje su potrebne gerontodomaćici kako bi razumela promene koje donosi starenje i najčešća oboljenja u starosti.
  • Higijena, bezbednost i ishrana – uključuje znanja i veštine koje su potrebne gerontodomaćici da uspostavi i održava bezbedno okruženje starih, uz osnove održavanja lične higijene i načina ishrane starih osoba.
  • Veštine komunikacije – uključuje znanja i veštine koje su potrebne gerontodomaćici kako bi uspostavila podržavajuće i stimulativne odnose sa starima i kako bi stekla veštine za strukturiranje vremena starih osoba. 

Nastava u okviru stručnog osposobljavanja

Nastavni plan i program stručnog osposobljavanja je prilagođen savremenim potrebama organizacije brige o starim osobama.

Nastava se sastoji od teorijskih predavanja,, vežbi i stručne prakse.

Nastavni plan i program čini pet predmeta iz opštestručne i užestručne oblasti:

Br. NASTAVNI PREDMET ESPB
bodova
Fond časova Oblik nastave
teorija Vežbe
Opšte stručni      
1.  Mentalna higijena 2 (1+1) 30 15 15
2.  Zdravstvena nega 4 (2+2) 60 30 30
3.  Veštine komunikacije sa pacijentom 3 (1+2) 45 15 30
Uže stručni      
4.  Gerijatrija sa negom 4 (2+2) 60 30 30
5.  Stručna praksa 2 35   35
Ukupno: 15 230 90 140

 

Cena jednog časa: 150 dinara

Administrativni troškovi (angažovanje Studentske službe i Računovodstva): 5000 dinara po kandidatu 

Cena kursa po kandidatu: 42 500 dinara (moguće je plaćanje u 5 rata)