Курс за здравственог неговатеља

СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА ПОСАО ЗДРАВСТВЕНОГ НЕГОВАТЕЉА

Стручно оспособљавање траје 4 месеца

Цена по полазнику 42 500 динара.

По завршеном оспособљавању стиче се сертификат, односно уверење о стручној оспособљености (и на немачком језику)

Стручно оспособљенa за посао здравственог неговатеља

Број остварених бодова: 15 ЕСПБ 

Пријава кандидата врши се на е-маил: kursevi@vsovsu.rs        

Уз молбу, кандидат подноси своју радну биографију.

Услови: будући полазници треба да имају завршену средњу школу било ког усмерења у трајању од четири године.

Приликом уписа, кандидати прилажу копију дипломе последњег завршеног степена формалног образовања (копију дипломе средње школе, завршеног факултета и сл.).

Пружање информација о стручном оспособљавању и пријава кандидата обављају се телефонским путем, у периоду:

од 4. до 20. фебруара 2019. године, сваког радног дана од 9-18 часова.

Контакт особа за стручно оспособљавање здравствених неговатеља је Дејан Живановић, телефон: 060/529-12-75.


Циљеви стручног оспособљавања:

Након завршеног стручног оспособљавања полазници ће бити у стању да:

  • разумеју основне одлике физиолошког старења: промене на појединим системима органа, психичке промене у старости,
  • разумеју најчешће здравствене проблеме старих људи и приступе у решавању истих,
  • разумеју принципе неге старих људи у оквиру институционалне и ванинституционалне заштите старих људи,
  • организују и структуришу време старих особа на начин који укључује поштовање индивидуалности и потреба старе особе, уважавање очекивања породице,
  • организују простор и бригу о старој особи која укључује потпуну безбедност и сигурност старе особе у окружењу, одржавајући у исто време највећи могући ниво функционалне независности старе особе,
  • примене мере и активности које се односе на прву помоћ у ургентним стањима и заштиту старих људи од повређивања.

Компетенције које се стичу

По завршетку стручног оспособљавања, полазници ће стећи одређене професионалне и личне компетенције које се односе на следеће области:

  • Физиологија и патофизиологија старења – укључује знања и вештине које су потребне геронтодомаћици како би разумела промене које доноси старење и најчешћа обољења у старости.
  • Хигијена, безбедност и исхрана – укључује знања и вештине које су потребне геронтодомаћици да успостави и одржава безбедно окружење старих, уз основе одржавања личне хигијене и начина исхране старих особа.
  • Вештине комуникације – укључује знања и вештине које су потребне геронтодомаћици како би успоставила подржавајуће и стимулативне односе са старима и како би стекла вештине за структурирање времена старих особа. 

Настава у оквиру стручног оспособљавања

Наставни план и програм стручног оспособљавања је прилагођен савременим потребама организације бриге о старим особама.

Настава се састоји од теоријских предавања,, вежби и стручнe праксе.

Наставни план и програм чини пет предмета из општестручне и ужестручне области:

Бр. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ЕСПБ
бодова
Фонд часова Облик наставе
теорија Вежбе
Опште стручни      
1.  Ментална хигијена 2 (1+1) 30 15 15
2.  Здравствена нега 4 (2+2) 60 30 30
3.  Вештине комуникације са пацијентом 3 (1+2) 45 15 30
Уже стручни      
4.  Геријатрија са негом 4 (2+2) 60 30 30
5.  Стручна пракса 2 35   35
Укупно: 15 230 90 140

 

Цена једног часа: 150 динара

Административни трошкови (ангажовање Студентске службе и Рачуноводства): 5000 динара по кандидату 

Цена курса по кандидату: 42 500 динара (могуће је плаћање у 5 рата)