Kurs za dadilje

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA POSAO DADILJE

 

Stručno osposobljavanje traje 4 meseca

Cena po polazniku 38 750  dinara.

Po završenom osposobljavanju stiče se sertifikat

Stručno osposobljen/a za posao dadilje

Broj ostvarenih bodova: 13 ESPB

Prijava kandidata vrši se na e-mail: kursevi@vsovsu.rs

Uz molbu, kandidat podnosi svoju radnu biografiju.

Uslovi: budući polaznici treba da imaju završenu srednju školu bilo kog usmerenja u trajanju od četiri godine.

Prilikom upisa, kandidati prilažu kopiju diplome poslednjeg završenog stepena formalnog obrazovanja (kopiju diplome srednje škole, završenog fakulteta i sl.).

Pružanje informacija o stručnom osposobljavanju i prijava kandidata obavljaju se telefonskim putem, u periodu:

od 4. do 20. februara 2019. godine, svakog radnog dana od 9-18 časova.
Kontakt osoba za stručno osposobljavanje je Dijana Krstić, telefon: 060/444-70-19.


Ciljevi kursa

Nakon završenog stručnog osposobljavanja polaznici će biti u stanju da:

  • razumeju osnovne odlike psiho-fizičkog rasta i razvoja deteta: telesni, motorni, kognitivni, socio-emocionalni aspekt razvoja – sa posebnim osvrtima na period odojčeta, rano detinjstvo i predškolski razvojni period,
  • razumeju principe zdrave ishrane i nege deteta kojima se podstiče optimalan rast i razvoj,
  • organizuju i strukturišu vreme deteta na način koji uključuje poštovanje individualnosti deteta i njegovih potreba, uvažavanje očekivanja roditelja i primenu osnovnih vaspitno obrazovnih principa,
  • organizuju prostor i brigu o detetu koja uključuje potpunu bezbednost i sigurnost deteta, ali u isto vreme i podstiče kreativnost, maštovitost i igru kao neophodne elemente dečijeg razvoja,
  • primene mere i aktivnosti koje se odnose na prvu pomoć i zaštitu deteta od povređivanja i u urgentnim stanjima.

 

Kompetencije koje se stiču

Po završetku stručnog osposobljavanja, polaznici će steći određene profesionalne i lične kompetencije koje se odnose na sledeće oblasti:

  • DEČIJI RAST I RAZVOJ  – uključuje znanja i veštine koje su potrebne dadilji kako bi razumela način na koji deca usvajaju jezik i kreativnu ekspresiju i način na koji se deca razvijaju fizički, kognitivno, emocionalno i socijalno.
  • ZDRAVLJE, BEZBEDNOST I ISHRANA– uključuje znanja i veštine koje su potrebne dadilji da uspostavi i održava okruženje koje promoviše zdravlje i obezbeđuje negu, sigurnost i bezbednost dece.
  • INTERPERSONALNI ODNOSI I INTERAKCIJE – uključuje znanja i veštine koje su potrebne dadilji kako bi uspostavila podržavajuće i stimulativne odnose sa decom i kako bi ih vodila – kako individualno, tako i kao pripadnike grupe.

 

Nastava u okviru stručnog osposobljavanja

Nastavni plan i program stručnog osposobljavanja je prilagođen savremenim potrebama organizacije vaspitno-obrazovnog rada..

Nastava se sastoji od teorijskih predavanja,, vežbi i pedagoške, odnosno, stručne prakse.

Nastavni plan i program čini četiri predmeta iz opštestručne i užestručne oblasti:

 

Br. NASTAVNI PREDMET ESPB
bodova
Fond
časova
Oblik nastave
teorija vežbe
Opšte stručni        
1. Razvojna psihologija 3 (3+1) 60 45 15
2. Dečiji razvoj kroz igru 3 (2+1) 45 30 15
3. Telesni razvoj sa zdravstvenim vaspitanjem 4 (2+1) 45 30 15
Uže stručni      
4. Metodika vaspitno obrazovnog rada 3 (2+1)  45 30 15
5. Pedagoška/stručna praksa 30   30
Ukupno: 13 225 135 90

 

Cena jednog časa: 150 dinara

Administrativni troškovi (angažovanje Studentske službe i Računovodstva): 5000 dinara po kandidatu

Cena kursa po kandidatu: 38750 dinara

Ciljna grupa: građani sa minimalnim srednjim stepenom formalnog obrazovanja.