КОНТАКТ

www.vsovsu.rs

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера

Адреса: Банијска 67, 24000 Суботица

Телефон: (024) 547-860 и 547-870

Жиро рачун: 840-446666-88

Пиб: 100847552

Матични број: 08058482

Email: kursevi@vsovsu.rs

web: kursevi.vsovsu.rs